Varför Touhula?

Touhula är en privat daghemsfamilj som erbjuder barn högklassig småbarnspedagogik och förskoleundervisning i en trygg miljö som motiverar till inlärning.

Vår uppgift är att bidra till en lycklig barndom.

Vi har ett viktigt ansvar som byggare av barnets framtid. Tillsammans med barnets föräldrar skapar vi en stark grund för barnet att bygga sin värld.

Touhulas värden

Våra värden styr oss mot ett allt bättre Touhula ur barnens, föräldrarnas och personalens perspektiv. Då vi utformade våra värden deltog såväl våra anställda som en del av Touhulas barn.

Välbefinnande

När man leker med någon och det är roligt – Jenna, 5 år

För en lycklig barndom och en god arbetsgemenskap krävs fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Varje persons rätt till att behandlas lika och jämställt är vår hederssak.

poika ja lastenhoitaja leikkivät dinosauruksilla

Vi ansvarar för och ser till att denna rätt förverkligas i vardagen. Vi engagerar oss att planera och skapa en smidig vardag. Vardagen på våra daghem bygger på en stabil och konfidentiell interaktion mellan barnen och personalen, aktiv rörelse och hälsosam mat.

Öppenhet

Någon som öppnas är öppet – Viivi, 4 år

För oss innebär öppenhet att vi talar om saker direkt och uppriktigt. Vår växelverkan är positiv och konstruktiv. Varje diskussion erbjuder ett tillfälle att fördjupa förtroendet, vare sig det gäller meddelanden till barn och föräldrar eller inom personalen. God kommunikation går alltid åt båda hållen och är ofta är det viktigare att lyssna än prata. Öppenhet ger verktyg för att lösa vardagssituationer och mod till att handla enligt gemensamma värden.

iloinen tyttö leikkii päiväkodissa

Ansvar

Att kompisen är på gott humör – Sara, 6 år

Som fostrare av familjens minstingar vill vi erbjuda inte bara nuvarande, men också kommande generationer möjlighet till ett gott liv. Socialt, ekologiskt och ekonomiskt förbinder vi oss till hållbar utveckling och ansvarsfullhet. Vi implementerar principerna för hållbar utveckling i vår vardag. Det syns i våra möten med barn och deras föräldrar, i vår inbördes växelverkan samt i hur vi behandlar vår miljö.

Lärandets glädje

Att man är glad när man lärt sig något nytt – Joel, 5 år

Lärandets glädje omfattar inte enbart stora insikter, men även små stunder i vardagen. Lärandet sker genom att fråga och försöka. Det syns som tacksamhet och uppmuntran. Barnen är experter på sin egen nyfikenhet och de vuxnas roll är att vägleda barnet på lärdomsstigen. Vi ger ditt barn utrymme att delta, komma med idéer och utvecklas, men även att missta sig och försöka igen. På Touhula får vi känna lärandets glädje även i vår professionella utveckling. Vi engagerar oss i att utveckla vårt arbete och vår kompetens.

piirretyt hahmot ja sydän

Vi ger våra kunder fyra löften som representerar våra värden.

Vi lovar, att vi på Touhula

  1. Rör på oss minst två timmar per dag.
  2. Vi träffas på föräldrafika månatligen.
  3. Vi gör ansvarsfulla utflykter i vår närmiljö varje vecka.
  4. Vi bekantar oss med litteratur varje dag.

Teman

Varje Touhula-daghem har ett tema som är starkt framme i daghemmets vardag. Vi tror att vi genom våra teman skapar nya möjligheter för barnet att uttrycka och förstå sig själv, samt bidrar till barnets erfarenheter av en lycklig barndom.

Våra sex olika teman är:

Touhula Rörelse, Touhula Språk, Touhula Äventyr, Touhula Konst, Touhula Vetenskap och Touhula Natur

touhulan kaikkien teemojen logot

 

Varje tema placerar sig i sina huvuddrag på ett av lärområdena i Utbildningsstyrelsens grunder för planen för småbarnspedagogik:

  • Jag växer, rör på mig och utvecklas
  • Språkens rika värld
  • Mina många uttrycksformer
  • Jag och vår gemenskap
  • Jag utforskar min omgivning
piirretyt kilpikonna ja muurahainen