Touhula kundregisters dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Touhula Leikki Oy och bolag som tillsammans ingår i samma koncern (”Touhula”) behandlar personuppgifter i sin verksamhet för att sköta kundrelationer, möjliggöra kundkommunikation, för att verkställa ingångna avtal samt för direktmarknadsföringssyften. Dessutom samlar vi in analysdata om besökare på vår webbplats.

Utöver privatkunder har Touhula samfundskunder och samarbetspartners, vars representanters personuppgifter kan behandlas som en del av detta register. Uppgifter om representanter för samfundskunder används endast för kommunikation och marknadsföring.

För Touhula är det viktigt att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan ger vi mer information om behandlingen av dina personuppgifter.

Observera att denna Dataskyddsbeskrivning är tillämplig endast på behandlingen av personuppgifter som utförs av Touhulas personuppgiftsansvariga.

2. Kontaktinformation

Den personuppgiftsansvarigas kontaktinformation:

FO-nummer: 2334458-6
Adress: Kiviharjunlenkki 1 E, 90220 Oulu
Email : tietosuoja@touhula.fi
www.touhula.fi

Person som ansvarar för registret:

Mikko Peltoniemi

3. Uppgifter som samlas in

Kunder och marknadsföringskontakter

 • Barnets namn, personbeteckning, adress
 • Vårdnadshavarens namn, personbeteckning, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Ansökningsuppgifter och servicebehov
 • Uppgifter om kundavgift och för att fastställa avgiften
 • Dagliga anteckningar i servicen och andra nödvändiga uppgifter som krävs för att ordna dagvårdsverksamheten
 • Det innehåll som den registrerade själv producerat, såsom kundrespons samt de tilläggsuppgifter som hen gett i samband med servicen (övriga som får hämta barnet, allergier, fotograferingstillstånd osv.)
 • Barnets profilbild, uppgifter om hur barnets dag har gått samt kommunikation mellan hemmet och den personuppgiftsansvariga vid användning av mobilapplikation.

Webbplats

 • IP-adress
 • URL-route på webbplatsen
 • Tidpunkten för besöket
 • Webbläsarens typ och version
 • Typ av utrustning
 • Namn och e-postadress på den som prenumererat på ett nyhetsbrev via webbplatsen

4. Varifrån får vi personuppgifter?

I regel får vi de uppgifter som behandlas enligt denna Dataskyddsbeskrivning av den registrerade själv eller av dennes vårdnadshavare.

Data som samlats in från webbplatsen lagras på servern vid besöket. Uppgifter som samlats in med en mobilapplikation lagras i en egen databas.

Person- och familjeuppgifter fås huvudsakligen som ansökningsuppgifter via den elektroniska ansökan eller via tidsbokningen av barnets vårdnadshavare eller via tjänstestyrningen från småbarnspedagogiken i barnets hemkommun. Uppgifterna kompletteras med de uppgifter som vårdnadshavarna gett. Uppgifter som gäller verkställandet av service uppstår i kundrelationen och nedtecknas av daghemspersonalen. Då man söker till dagvård via kommunen, får tjänsteleverantören person- och familjeuppgifterna via tjänstestyrningen i kommunens småbarnspedagogik.

På Touhula-daghemmens webbplats kan du ge respons gällande vår verksamhet, antingen i eget namn eller anonymt. På webbplatsen kan man även kommunicera via en chatbot som samlar kundkontakter. Utifrån dessa kontakter får vi information (namn och kontaktuppgifter) som stöder kundtjänsten. Chatbot-diskussioner och respons sparas.

5. Grunder och syften för behandling av uppgifter

I princip grundas behandlingen av personuppgifter på lagstiftningen om småbarnspedagogik. Personuppgifter behandlas även för att säkerställa att de skyldigheter som följer av vårdavtalsförhållandet iakttas och för behandlingen av åtgärder som kräver ett separat samtycke, såsom fotografering av barnet.

Grunden för behandlingen av personuppgifter utgörs av Touhulas berättigade intresse för förvaltning av verksamheten och dess utveckling. Till exempel vid chat-kontakter och meddelanden via kommunkationskanalen eller när vi erbjuder våra kunder eller potentiella kunder information och erbjudanden om våra tjänster i form av direktmarknadsföring. Vi profilerar inte minderåriga eller skickar marknadsföringsmeddelanden till dem.

När vi behandlar personuppgifter utifrån ett berättigat intresse, till exempel för marknadsföringsåtgärder eller i samband med behandling av kundrespons, överväger vi alltid noggrant fördelar och eventuella nackdelar gentemot kunden. Vi minimerar även möjligheten att identifiera personuppgifter till en person. Du har rätt att invända mot behandlingen som grundas på ett berättigat intresse.

Personuppgifter kan användas för följande ändamål:

För att producera tjänsten eller för att uppfylla avtalsförhållandet

 • För att uppfylla de krav som lagstiftningen om småbarnspedagogiken ställer
 • Tidsbokningstjänsten och kundrådgivning
 • För att organisera och genomföra tjänsten
 • Kommunikation och påminnelser i servicen
 • Kundfakturering
 • Insamling och analys av statistiska uppgifter om dagvården
 • Insamling och behandling av kundrespons och uppgifter om kundtillfredsställelse
 • Utveckling av den personuppgiftsansvariges verksamhet och den kundtjänst som hör till samt direktmarknadsföring

Behandlingen av uppgifter kan läggas ut till Touhulas koncernbolag och / eller till utomstående tjänsteleverantörer i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom de gränser den ställer.

För skötseln av kundkommunikation och kundrelationer

Personuppgifter används för hantering och skötsel, upprätthållande och utveckling av kundrelationen samt för kommunikation mellan Touhula och Kunden.

Om du kontaktar oss, kommer vi att använda de givna uppgifterna för att svara på frågor och för att lösa eventuella problem samt för att behandla ditt meddelande.

För direktmarknadsföringssyften

Vi kan skicka informationsblad om Touhulas verksamhet och utställningar samt annat direktmarknadsföringsmaterial.

Den registrerade har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter i direktmarknadsföring, marknadsföringsundersökningar eller profilering genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan eller genom att återkalla samtycke till prenumeration som erbjuds i samband med direktmarknadsföringsmeddelanden eller nyhetsbrev.

6. Förvaringstid

Vi förvarar personuppgifter endast så länge som lagen kräver eller som det är nödvändigt för att genomföra de ovan preciserade ändamålen.

7. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Kategorier av mottagare av personuppgifter

Uppgifter om småbarnspedagogiken omfattas huvudsakligen av tystnadsplikt. Personuppgifter överlåts endast på grundval av en specifik begäran om uppgifter till legitima myndigheter på basis av lagstiftningen om småbarnspedagogik. De personer som behandlar uppgifter omfattas av en tystnadsplikt som fortsätter efter att kund- eller vårdrelationen har upphört. Om småbarnspedagogiken genomförs med servicesedlar, äger kommunen alla dokument som uppstår och då kundrelationen upphört lämnas dokumenten till kommunen för arkivering. Uppgifter om kunder som inlett en vårdrelation överlämnas till FPA om tjänsten genomförs med FPA:s stöd för privat vård. Den kommun och/eller FPA som övervakar servicen ansvarar själva för att upprätthålla det register som bildas hos dem.

I övrigt kommer vi inte att överlåta dina personuppgifter till parter utanför Touhulas organisation, med undantag för följande situationer:

Av juridiska skäl

Vi kan lämna ut personuppgifter utanför Touhulas organisation, om tillgången till personuppgifter rimligen kan anses nödvändigt för att (I) iaktta tillämplig lag, förordning eller domstolsbeslut; (II) för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller dataskyddsproblem eller tekniska problem, eller (III) för att skydda Touhulas eller våra kunders egendom eller för att garantera säkerheten eller för att säkerställa syften som är i det allmännas intresse i enlighet med lagstiftningen.

Till befullmäktigade tjänsteleverantörer

Vi kan överlåta personuppgifter till tjänsteleverantörer med fullmakt, som utför tjänster för oss. Våra avtal med våra tjänsteleverantörer innehåller åtaganden, enligt vilka tjänsteleverantörerna förbinder sig att begränsa användningen av personuppgifter samt att uppfylla minst standarderna för integritet och dataskydd i enlighet med Dataskyddsbeskrivningen.

Med ditt uttryckliga samtycke

Vi kan överlåta personuppgifter till tredje part utanför Touhulas organisation av andra orsaker än de som nämnts ovan, om vi har ett uttryckligt samtycke av den registrerade. En registrerad har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst.

9. Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till uppgifter

En registrerad har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som Touhula behandlar. Om du vill, kan du kontakta oss för att ta reda på vilka personuppgifter vi behandlar och för vilket ändamål de används.

Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Du har rätt att få felaktiga, inexakta, ofullständiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi förvarar, korrigerade eller kompletterade av oss. Genom att kontakta oss kan du uppdatera exempelvis din kontaktinformation eller dina andra personuppgifter.

Rätt att kräva radering av uppgift

Du kan be att vi raderar dina personuppgifter. Vi genomför åtgärderna i enlighet med din begäran, om vi inte har en legitim orsak för att inte radera uppgifterna.

Rätt att göra invändningar och rätt att begränsa behandling

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter eller mot profilering, om dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas också t.ex. om uppgifterna som gäller dig inte är korrekta. Dessutom har du rätt att i vissa situationer invända dig mot behandlingen av dina personuppgifter, om detta beror på en personlig specialsituation.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter i en form som är strukturerad och  allmänt använd samt att självständigt överföra uppgifter till tredje part.

Användning av rättigheter

Om du vill utnyttja någon av de rättigheter som nämns ovan, ber vi att du vänligen med post eller e-post skickar följande uppgifter till Touhula: namn, adress, telefonnummer och en kopia av ett giltigt identitetsbevis. För verifiera identiteten kan vi be att du skickar tilläggsupplysningar.

Vi kan avvisa begäran som upprepar sig orimligt ofta, är överdriven eller som är uppenbart ogrundad.

10. Datasäkerhet

Vi har genomfört administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Våra skyddsåtgärder är utformade för att säkerställa en behörig nivå på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Personuppgifter får behandlas endast av sådana personer för vars arbetsuppgifter det är motiverat. Behandlingen av personuppgifter har skyddats med användarspecifika koder, lösenord och behörigheter.

11. Överklagande

Du har rätt att lämna in besvär till tillsynsmyndigheten om du anser att Touhulas behandling av personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen.

12. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Touhula har rätt att ändra denna dataskyddsbeskrivning. Vi meddelar om förändringarna på våra nätsidor där du också hittar den senaste versionen av dataskyddsbeskrivningen.