Vårt verksamhetssätt

Principerna för Touhulas småbarnspedagogik är heldagspedagogik och aktiviteter i små grupper. Vi fokuserar på möten, växelverkan och gemenskapsanda.

Vår pedagogiska verksamhet är detaljerat och långsiktigt planerad. Alla våra daghem följer den nationella planen för småbarnspedagogiken, samt kommunens egen plan för småbarnspedagogiken. Dessutom använder alla våra daghem Touhula Rytmi, vår gemensamma pedagogiska årsplan, som bestämmer rytmen för daghemmets verksamhetssäsong.

kaksi tyttöä tutkii kiveä suurennuslasilla päiväkodissa

Vi gör upp en individuell plan för småbarnspedagogiken för varje barn tillsammans med familjen och daghemmet.

Daghemmets uppdrag är att holistiskt stöda familjer i barnets fostran. Det är viktigt att ha ett öppet, ärligt och chosefritt samarbete mellan familjen och daghemmets personal.

Som en del av småbarnspedagogiken gör vi branschövergripande samarbete med aktörer i näromgivningen, såsom specialbarnträdgårdslärare, rådgivningen, kommunala daghem och skolan. Vi begär alltid tillstånd till samarbetet såväl i serviceavtalet som skilt av föräldrarna.

 

 

Syftet med Rytmi är att ge en ram för daghemmets planeringsarbete.

Touhula Rytmi

Touhulas egen årsplan Touhula Rytmi (rytmen) bygger på de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik och har iakttagit alla områden av lärande samt ett perspektiv av övergripande lärande. Vi utarbetar daghemmets årsplan enligt Touhula Rytmi och ställer fram planen på daghemmet för att läsas av föräldrarna.

Utgående från Rytmi planerar varje daghem pedagogisk verksamhet, där barnens självständiga verksamhet, som baserar sig på barnens och personalens idéer, samt verksamhet som planerats av personalen kompletterar varandra. Rytmi betonar betydelsen av långvarig lek för barnet. Leken uppskattas och ges både tid och plats varje dag.

lapsi ja lastenhoitaja tutkivat karttapalloa

Förskoleundervisning  Med nyfikna steg mot skolstigen

I sin förskoleundervisning implementerar Touhula den nationella och kommunala planen för förskoleundervisning samt Touhulas egen verksamhetsplan.

Ansök till förskoleundervisning med Touhulas elektroniska daghemsformulär. I rullgardinsmenyn för ansökningar finns valet Förskoleundervisning under de daghem som erbjuder förskoleundervisning. Förskoleundervisningens uppgift är att främja barnets förutsättningar för tillväxt, utveckling och lärande samt stärka barnets sociala färdigheter och en sund självkänsla.

I slutet av förskoleåret får alla Touhulas förskolebarn ett intyg över deltagande.

Läs mer om förskoleundervisning på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Vid Touhula-daghem bekräftas förskoleundervisningen alltid under våren före läsåret. Du kan höra dig för om situationen av daghemmets föreståndare. Du hittar daghemsföreståndarnas kontaktuppgifter på våra daghems webbplatser.

Smågruppsverksamhet

På Touhula spenderar barnen merparten av dagen i små grupper. Med hjälp av smågruppsverksamhet stöder vi implementeringen av principen om heldagspedagogik. Smågruppsindelningen görs enligt i barnets plan för småbarnspedagogiken utstakade mål för barnets ålder, kompisrelationer, behov, verksamhet och lokaler. Det är viktigt att differentiera verksamheten, dagsrytmen och användningen av lokaler i ett samarbete som omfattar hela daghemmet.

poika roikkuu jumppasalin voimistelurenkaissa

Med en liten grupp avser vi på Touhula som utgångspunkt en barngrupp under ledning av en vuxen. Vi justerar emellertid gruppens sammansättning efter situationen, så att vardagen förlöper så bra som möjligt.

Verksamheten kan ske i föränderliga smågrupper där barnen ändras, eller i fasta smågrupper, till exempel under aktivitetsstunder. Som fostrare använder vi vår specialkompetens till förmån för alla grupper. På så sätt bekantar vi oss så småningom med alla barn, vilket skapar en trygg och gemenskaplig atmosfär. I smågruppsverksamheten iakttar vi föremål för barnens intressen och inkluderar i enlighet med Touhulas principer lätt barnens initiativ.