Registerbeskrivning

Daghems kunder utgör ett kundregister. Den registeransvarige och upprätthållare är Touhula Varhaiskasvatus Oy.

Informationen i kundregistret används för att behandla användaruppgifter, kundavgifter, kontaktuppgifter och till kommunikation. De elektroniska delarna av registret och dess uppgifter förvaras på en skyddad server samt all elektronisk dataöverföring sker via en skyddad och krypterad förbindelse.

Det manuella materialet (t.ex. barnens kontaktuppgifter i daghem) förvaras i låsta och/eller övervakade utrymmen som uppfyller lagens krav. Uppgifter förvaras inte under en längre tid än nödvändigt för de ändamål de samlades in för. Uppgifter förstörs därefter på ett datasäkert sätt.

Uppgifterna för kundregistret samlas in i början av kundförhållandet. Uppgifter utlämnas och överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Insamling av överflödiga uppgifter undviks.

Kunden har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har sparats om honom eller henne i kundregistret. Begäran om insyn ska skickas skrifligen till den registeransvariges kontaktperson tietosuoja@touhula.fi.

Touhula Varhaiskasvatus Oy förvarar arkiverade dokument på det sätt som tillämpliga dataskyddsregler samt lagstiftning inom social- och hälsovården föreskriver. Om en servicesedel används för dagvård, äger kommun alla dokumentuppgifter som uppstår. Efter utgången av kundförhållandet skickas dokument till kommunen för arkivering. FPA och/eller den kommun som övervakar servicen ansvarar för sin del att upprätthålla och arkivera sina egna register.

Kontaktperson i registerärenden: Mikko Peltoniemi, tietosuoja@touhula.fi.