Ansvar som del av verksamhetssätt

Som fostrare av familjens minsta är det en hjärtesak för oss på Touhula att erbjuda nuvarande och kommande generationer möjlighet till ett gott liv. Touhula-daghemmen förbinder sig i all sin verksamhet till att verka socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samt ansvarsfullt.

Touhulas hållbara utvecklingspolitik

Små steg i taget mot storverk

I egenskap av en stor finländsk daghemsfamilj stöder och följer vi värderingar och verksamhetssätt för hållbar utveckling. På detta sätt strävar vi på vårt eget sätt efter att minska vår miljöbelastning och stöda vår gemenskaps välbefinnande.

Viktiga principer för vår hållbara utvecklingspolitik inkluderar:

Säkerhet

Säkerheten kommer alltid först i vår verksamhet.

Ett säkert daghem med en sund miljö för barn och vuxna är mycket viktigt för oss på Touhula. I vårt arbetssätt fokuserar vi alltid primärt på att vår verksamhet är säker för barn och miljö. Vi förbinder oss till att under år 2019 använda tvättmedel som är säkra för miljön och barn samt satsar på rengöringsmedel som är säkra att använda.

Miljöfostran

På våra daghem är miljöfostran en del av vardagspedagogiken.

Vi planerar och implementerar småbarnspedagogik med hänsyn till hållbar utveckling och naturen. Miljöfostran är ett centralt delområde i vår årsplan, där vi betonar bland annat miljöskydd och att bekanta sig med återvinning.

Jämlikhet

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna, mångfald och jämställdhet i alla våra aktiviteter.

Touhula deltar i enlighet med dessa teman i det nationella En målbild för Finland 2050-projektet. Vi har bland annat förbundit oss till antimobbningsarbete och förebyggande av barns ensamhet.

Ansvarsfull användning av naturresurser

Vårt verksamhetssätt gynnar respekt för naturen, återvinning, effektiv användning av energi och vatten samt hållbart daghemsbyggande.

Vi ser daghemmets närnatur, stadsmiljö och gård som mångsidiga inlärningsmiljöer där man leker, rör sig och verkar med respekt för levande natur. Vi samlar och sorterar skräp tillsammans med barnen och i daghemmets verksamhet lär vi barnen konsumera sparsamt. Våra daghemsbyggnader byggs för att tåla tid med material i renhetsklass M1. Utöver ansvarsfull användning av naturresurser har vi även som mål att minska Touhula-daghemmens energiförbrukning med 15 procent till år 2021.

Våra partners ansvar

Till samarbetspartner väljer vi aktörer som förbundit sig till ansvarsfullhet, såsom Finlands Olympiska Kommitté och ISS. Finlands Olympiska Kommitté deltar i att koordinera ett nätverk för miljöansvar inom idrotten i hela Finland. Nätverkets mål är att implementera miljöansvar i idrottsorganisationer och idrottssällskap samt på idrottsevenemang. Vårt fastighetsunderhållsbolag ISS har åtagit sig att kontinuerligt förebygga och minska miljöpåverkan av sin verksamhet.