Touhulas teman

Alla våra daghem har ett tema som är starkt framme i daghemmets vardag. Genom våra teman kan vi skapa nya möjligheter för barnet att uttrycka och förstå sig själv, samt bidra till barnets erfarenheter av en lycklig barndom. Vi utnyttjar det vi lärt oss i temadaghemmen även i daghem som har andra teman.

Våra sex olika teman är:

Touhula Rörelse, Touhula Språk, Touhula Äventyr, Touhula Konst, Touhula Vetenskap och Touhula Natur

Touhula Rörelse

Touhula rörelse-daghemmets dag är fylld av rörelse. Vi inspirerar barn att röra på sig mångsidigt och kreativt längs med dagen. Rörelse är närvarande inom alla lärområden och vi diskuterar betydelsen av motion, vila och goda människorelationer för välbefinnande och hälsa med barnen. Barnen kan dagligen få sin röst hörd, prova egna gränser och uppleva framgångar genom att röra på sig. Det finns alltid tid till naturlig motion och lek både inom- och utomhus. Vi lovar att barnen får glädjas åt fysisk aktivitet dagligen. I våra Rörelse-daghem växer barn med en sund inställning till att röra på sig och ta hand om sig själva redan vid en ung ålder. Detta skapar en god grund för en hälsosam livsstil.

piirretty iloinen apina

Touhula Språk

På Touhula språk-daghemmen kan små ordkonstnärer njuta av språkens rika värld. Vi utvecklar barnens förmåga till växelverkan genom lässtunder, ramsor och sånglekar. Inlevelse, lek, humor och att lära sig goda vanor stärker barnets förmåga att använda språket. Ostörda diskussioner, läsning och högläsning av berättelser erbjuder olika sätt att fundera på betydelsen av ord och text. Av oss får barnen uppmuntrande och konsekvent feedback och stöd för språkliga färdigheter och kunskaper. En språkligt och kulturellt färgrik miljö stöder barnets språkliga utveckling samt inspirerar barnet till att utforska och förstå nya perspektiv och livsåskådningar. I våra språkdaghem växer fördomsfria världsmedborgare som förhåller sig nyfiket och med stort hjärta till livet.

Touhula Äventyr

Touhula äventyr-daghem uppmuntrar till att hitta äventyr i varje stund. Våra sportiga, musikaliska eller naturnära äventyr gör dagarna upplevelserika och inspirerar barnen att hitta nya sätt att förstå sin omgivning. För oss innebär äventyr den positiva erfarenhet som vi omger oss med nu och under kommande stunder. I vår äventyrsfostran betonas natur- och miljöfostran, upplevelserikt lärande i en autentisk naturmiljö, förmåga att ha en god självkänsla och till att knyta vänskapsband och modigt utmana sig själv. Genom att arbeta tillsammans och med hjälp av en god gemenskaplighet lär vi oss att lita på oss själva och varandra. I våra äventyr-daghem växer livstörstiga äventyrare som tror på sig själva och modigt följer sina drömmar.

kaksi piirrettyä hahmoa maalaavat väreillä

Touhula Konst

Touhula konst-daghemmen introducerar mångsidigt olika konst- och uttrycksformer i ditt barns vardag. Glädjen i att lära sig och lyckas upplevs genom musikaliskt, bildligt, muntligt och kroppsligt uttryck. Vår kreativa miljö inspirerar barnen att utforska och tolka sin omgivning på nya sätt: genom att träna på olika former av uttryck har barnen möjlighet att utveckla sina färdigheter i tänkande och inlärning. Konstupplevelser och konstnärligt uttryck främjar förutsättningarna för inlärning, färdigheter i att göra saker tillsammans, en positiv jagbild samt förmåga att förstå och skapa sig en bild av världen runtom. I våra konst-daghem växer livsglada, empatiska och modiga barn, som endast begränsas av sin egen fantasi.

Touhula Vetenskap

Touhula vetenskap-daghemmen ger plats för nyfikenhet och kreativitet. Barnet får färdigheter att observera, tolka och förstå sin omgivning. Vi löser problem och gläder oss åt framgångar tillsammans. Vi granskar tekniska lösningar i vår närmiljö och undersöker deras funktionsprinciper. Barnet samlar erfarenhet av världen utgående från sina egna erfarenheter. Barnet får uppleva glädjen i att göra och inse saker själv genom ett arbetssätt där den egna kreativiteten får synas. Tillsammans med barnen lär vi oss söka information om saker som intresserar dem. I våra vetenskap-daghem växer barn som modigt frågar, söker svar tillsammans och drar slutsatser.

kaksi piirrettyä hahmoa tutkivat mikroskoopilla

Touhula Natur

Touhula natur-daghemmen erbjuder upplevelserik miljöfostran. Vi stärker barnens positiva förhållande till naturen och uppmuntrar till att handla ansvarsfullt i miljön samt ger grunderna till en hållbar livsstil. Utflykter och utforskande av miljön är en viktig del av vår vardag. Naturen lugnar och väcker samtidigt barnens rika fantasi. Samtidigt ökar mångsidig motion barnens välbefinnande och skapar en grund för en hälsosam och sportig livsstil. Vi betonar vikten av erfarenhetsbaserat lärande i naturen. Vi lämnar utrymme för barnen att komma med egna idéer och ger nycklar för att lära sig miljöansvar. Vi lär oss nytt om miljön, stöder barnens entusiasm och kompetens att leva i stunden mitt i naturen. Vi gör små vardagliga hjältegärningar för djur och miljö. I våra natur-daghem växer barn med en god relation till att ta hand om naturen och sig själv.