Touhulan teemat

Jokainen päiväkotimme toteuttaa teemaa, joka näkyy vahvasti päiväkodin arjessa. Teemojen kautta voimme luoda uusia mahdollisuuksia lapsen itseilmaisuun ja itseymmärrykseen, lisäten lapsen kokemuksia onnellisesta lapsuudesta. Hyödynnämme teemapäiväkodeissa opittua myös toisia teemoja toteuttavissa päiväkodeissa.

Kuusi teemaamme ovat:

Touhula Liikunta

Touhulan liikuntapäiväkodin päivä on täynnä liikettä. Innostamme lapsia liikkumaan monipuolisesti ja luovasti pitkin päivää. Liikunta on läsnä kaikilla oppimisen alueilla, ja lasten kanssa keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle. Lapset pääsevät päivittäin ilmaisemaan itseään, kokeilemaan omia rajojaan ja kokemaan onnistumisen elämyksiä liikkumalla. Luontaiselle liikkumiselle ja leikille on aina aikaa ja tilaa niin ulkona kuin sisällä. Lupaamme, että lapset kokevat liikunnan iloa päivittäin. Liikuntapäiväkodissamme kasvaa lapsia, joilla on hyvä suhde liikkumiseen ja itsensä huolehtimiseen jo nuorena. Tämä luo hyvän perustan terveille elämäntavoille.

piirretty iloinen apina

Touhula Kieli

Touhulan kielipäiväkodissa pienet sananiekat pääsevät nauttimaan kielen rikkaasta maailmasta. Kehitämme lasten vuorovaikutustaitoja lukuhetkien, lorujen ja laululeikkien kautta. Eläytyminen, leikki, huumori sekä hyvien tapojen opettelu vahvistavat lasten kielen käyttötaitoja. Kiireetön keskustelu, lukeminen ja tarinoiden kerronta tarjoavat tapoja pohtia sanojen ja tekstin merkityksiä. Lapsi saa meiltä kannustavaa ja johdonmukaista palautetta sekä tukea kielellisiin valmiuksiin ja taitoihin. Kielellisesti ja kulttuurisesti värikäs ympäristö tukee lapsen kielellistä kehitystä sekä innostaa lasta tutkimaan ja ymmärtämään uusia näkökulmia ja maailmankatsomuksia. Kielipäiväkodissamme kasvaa avarakatseisia maailmankansalaisia, jotka suhtautuvat elämään uteliaasti ja suurella sydämellä.

Touhula Seikkailu

Touhulan seikkailupäiväkodissa kannustamme löytämään seikkailun jokaisesta hetkestä. Liikunnalliset, musiikilliset tai luonnossa tapahtuvat seikkailumme tekevät päivistä elämyksellisiä ja innostavat lapsia löytämään uusia tapoja ymmärtää ympäröivää maailmaa. Seikkailu tarkoittaa meillä kaikkea sitä positiivista kokemusta, jota tuomme myös ympärillemme ja tuleviin hetkiin. Seikkailukasvatuksessamme korostuu luonto- ja ympäristökasvatus, kokemuksellinen ja aidossa luontoympäristössä oppiminen, itsetunto- ja kaveritaidot sekä itsensä rohkeaksi haastaminen. Toimimalla yhdessä, hyvän yhteishengen kantamana opimme luottamaan itseemme ja toisiimme. Seikkailupäiväkodissamme kasvaa elämänjanoisia seikkailijoita, jotka uskovat itseensä ja kurkottelevat rohkeasti kohti omia unelmiaan.

kaksi piirrettyä hahmoa maalaavat väreillä

Touhula Taide

Touhulan taidepäiväkodissa tuomme eri taiteenalat ja ilmaisun muodot monipuolisesti osaksi lapsen arkea. Oppimisen ja onnistumisen iloa koetaan musiikillisen, kuvallisen, sanallisen sekä kehollisen ilmaisun kautta. Luova ilmapiirimme innostaa lasta tutkimaan ja tulkitsemaan ympäröivää maailmaa uusilla tavoilla: erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla hänellä on mahdollisuus kehittää ajattelun ja oppimisen taitojaan. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät oppimisen edellytyksiä, yhdessä toimimisen taitoja, myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Taidepäiväkodissamme kasvaa elämänmyönteisiä, myötätuntoisia ja rohkeita lapsia, joille vain mielikuvitus on rajana itsensä toteuttamisessa.

Touhula Tiede

Touhulan tiedepäiväkodissa luomme maailmaan tilaa uteliaisuudelle ja luovuudelle. Lapsi saa valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. Ratkomme pulmia ja iloitsemme onnistumisista yhdessä. Tarkastelemme lähiympäristön teknisiä ratkaisuja ja tutkimme niiden toimintaperiaatteita. Lapsi kerryttää ymmärrystään maailmasta omakohtaisten kokemusten myötä. Lapsi saa tekemisen, kokemisen ja oivaltamisen iloa työskentelystä, jossa oma luovuus ja kädenjälki näkyvät. Opettelemme yhdessä lasten kanssa etsimään tietoa heitä kiinnostavista asioista. Tiedepäiväkodissa kasvaa lapsia, jotka tekevät rohkeita kysymyksiä, etsivät yhdessä vastauksia ja tekevät päätelmiä.

kaksi piirrettyä hahmoa tutkivat mikroskoopilla

Touhula Luonto

Touhulan luontopäiväkodissa toteutamme elämyksellistä ympäristökasvatusta. Vahvistamme lasten positiivista luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjaamme kestävään elämäntapaan. Retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa arkeamme. Luonto rauhoittaa ja samalla herättelee lasten rikasta mielikuvitusta. Samalla monipuolinen liikunta lisää lasten hyvinvointia ja luo pohjaa terveelle ja liikunnalliselle elämäntavalle. Korostamme luonnossa tapahtuvan kokemuksellisen oppimisen merkitystä. Jätämme tilaa lasten omille ideoille ja annamme avaimet ympäristövastuun oppimiseen. Opimme uutta ympäristöstä ja tuemme lasten innostuneisuutta ja hetkessä elämisen taitoa luonnon keskellä. Teemme pieniä arjen sankaritekoja eläinten ja ympäristön puolesta. Luontopäiväkodissamme kasvaa lapsia, joilla on hyvä suhde sekä luonnosta että itsestä huolehtimiseen.