Toimintatapamme

Touhulan varhaiskasvatuksen periaatteita ovat kokopäiväpedagogiikka ja pienryhmätoiminta. Panostamme kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteishenkeen.

Pedagoginen toimintamme on tarkasti ja pitkäjänteisesti suunniteltua. Kaikissa päiväkodeissamme noudatetaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa eli vasua, sekä kunnan omaa vasua. Lisäksi jokaisessa päiväkodissamme on käytössä Touhula Rytmi, eli yhteinen pedagoginen vuosisuunnitelmamme, joka rytmittää päiväkodin toimintakautta.

kaksi tyttöä tutkii kiveä suurennuslasilla päiväkodissa

Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen perheen ja päiväkodin kanssa.

Päiväkodin tehtävänä on tukea perhettä kokonaisvaltaisesti lapsen kasvatuksessa. Tärkeää on avoin, rehellinen ja mutkaton yhteistyö perheen ja päiväkodin henkilöstön kesken.

Osana varhaiskasvatusta teemme monialaista yhteistyötä lähiympäristön toimijoiden, kuten erityislastentarhanopettajien, neuvolan, kunnan päiväkotien ja koulun kanssa. Lupa yhteistyöhön kysytään sekä palvelusopimuksessa että aina myös erikseen vanhemmilta.

 

 

Rytmin tarkoituksena on tuoda raamit päiväkodin suunnittelutyöhön.

Touhula Rytmi

Touhulan oma vuosisuunnitelma Touhula Rytmi pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja siinä on huomioitu kaikki oppimisen alueet sekä näkemys laaja-alaisesta oppimisesta. Touhula Rytmin mukaan tehty päiväkodin vuosisuunnitelma laitetaan päiväkodissa esille vanhempien luettavaksi.

Rytmin pohjalta jokaisessa päiväkodissa suunnitellaan pedagogista toimintaa, jossa lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Rytmi painottaa pitkäkestoisen leikin merkitystä lapselle. Leikkiä arvostetaan, ja sille annetaan sekä aikaa että tilaa joka päivä.

lapsi ja lastenhoitaja tutkivat karttapalloa

Esiopetus – Uteliain askelin kohti koulutietä

Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa. Touhulassa esiopetusta toteutetaan valtakunnallisen ja kunnan esiopetussuunnitelman sekä Touhulan oman toimintasuunnitelman mukaisesti.

Esiopetukseen hakemisen tai ilmoittautumisen käytänteet ovat kuntakohtaisia. Oman kuntasi hakumenettelyt voit aina tarkistaa päiväkodin johtajalta.

Esiopetusvuoden päättyessä kaikki Touhulan esiopetusikäiset lapset saavat esiopetuksen osallistumistodistuksen.

Touhula-päiväkodeissa päiväkotikohtainen esiopetuksen toteutuminen varmistuu aina lukukautta edeltävän kevään aikana. Voit tiedustella tilannetta päiväkodin johtajalta. Päiväkodin johtajien yhteystiedot löytyvät päiväkotiemme sivuilta.

Pienryhmätoiminta

Meillä Touhulassa lapsi viettää suuren osan päiväkotipäivästään pienryhmissä. Pienryhmätoiminnan avulla tuemme kokopäiväpedagogiikan periaatteen toteutumista. Pienryhmäjako tehdään lasten iän, kaverisuhteiden, tarpeiden, toiminnan, tilojen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden pohjalta. Olennaista on toiminnan, päivärytmin ja tilojen käytön porrastaminen yhteistyössä koko päiväkodin kesken.

poika roikkuu jumppasalin voimistelurenkaissa

Lähtökohtaisesti tarkoitamme Touhulassa pienryhmällä yhden aikuisen ohjauksessa olevaa lapsiryhmää. Katsomme kuitenkin ryhmän kokoonpanon tilannekohtaisesti niin, että arki sujuu mahdollisimman hyvin.

Lapset voidaan jakaa toiminnallisiin, muuttuviin pienryhmiin, joissa lapset vaihtuvat, tai kiinteisiin pienryhmiin esimerkiksi ohjatuissa toimintahetkissä. Käytämme kasvattajina erityisosaamistamme kaikkien ryhmien hyväksi. Näin tulemme vähitellen kaikille lapsille tutuiksi, mikä luo turvallisen ja yhteisöllisen ilmapiirin. Pienryhmien toiminnassa otamme huomioon lasten kiinnostuksen kohteet ja tartumme herkästi lasten tekemiin aloitteisiin, Touhulan periaatteiden mukaisesti.

Haluamme lähettää maailmalle

Itseään arvostavia lapsia, jotka luottavat itseensä ja jotka ovat Touhulassa oppineet kurkottamaan kohti omia mahdollisuuksiaan. Rohkeita lapsia, jotka uskaltavat yrittää ja jotka osaavat iloita onnistumisistaan.

Elämää kunnioittavia lapsia, jotka ennakkoluulottomasti hyväksyvät ihmisten erilaisuuden ja uteliaana tutkivat ympäristöään. Lapsia, joille luonto ja metsä tarjoavat mahdollisuuden leikkiin ja oppimiseen.

Luovia, leikkiviä ja liikkuvia lapsia, jotka oppivat ilmaisemaan itseään liikunnan, seikkailun, vieraan kielen oppimisen sekä taiteen ja kulttuurin tarjoamin keinoin. Lapsia, joille liikunta tuottaa iloa ja hyvinvointia.

Iloisia ja elämänmyönteisiä lapsia, jotka nauttivat tutkimisesta sekä ilmiöistä ja jotka oppivat elämysten sekä kokemusten kautta. Lapsia, jotka iloitsevat uuden oppimisesta.

Yhteistyökykyisiä lapsia, joille yhteisöllisyys on tärkeää ja jotka ymmärtävät yhteisten pelisääntöjen merkityksen. Lapsia, jotka osaavat huomioida ja auttaa kaveria.