Esiopetus Touhulassa

Ennen oppivelvollisuuden alkamista Suomessa lapsilla on oikeus saada esiopetusta. Esiopetus on maksutonta, ja opetuksen laajuus on keskimäärin neljä tuntia päivässä, yhteensä vähintään 700 tuntia.

Touhulan esiopetuksessa noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa sekä Touhulan omaa toimintasuunnitelmaa. Perinteisen esiopetuksen lisäksi eskarilaisten päivät saavat monipuolisuutta Touhula-päiväkotien teemoista. Esiopetuksen päätyttyä lapset saavat todistuksen opetukseen osallistumisesta.

Esiopetus Touhulassa ei ole ainoastaan kirjojen lukemista pöydän ääressä, vaan tuemme oppimista vahvasti toiminnallisin keinoin. Oppiminen on meille myös liikettä, pohdintaa, kehon käyttämistä ja leikkiä. Käymme myös retkeilemässä ulkona, tuoden opittavia asioita luontoon. Jälkeenpäin keskustellessa uusia opittuja asioita löytyykin yleensä paljon, vaikka koko päivän aikana ei olisi edes avattu kirjaa.

Leikille on myös annettava aikaa, sillä silloin eskarilainen käsittelee oppimiaan asioita. Samalla hän saattaa myös huomata, että on oppinut paljon enemmän uutta kuin aiemmin osasi ajatella. Tällaisista asioista ollaan, ja saadaankin olla ylpeitä.

Touhulassa ymmärretään myös, että yhdessä olemme enemmän. Pidämme lasten hyvän itsetunnon ja positiivisen omakuvan kehittämistä arvossaan muiden sosiaalisten taitojen ohella. Varsinaisen koulun aloittaminen on huomattavasti helpompaa, kun muiden kanssa osaa alusta alkaen tulla hyvin toimeen. Haluamme antaa Touhulan lapsille mahdollisimman hyvät sosiaaliset valmiudet maailmaan ja koulutielle.

Touhulan päiväkodeissa järjestettävä esiopetus varmistuu lukuvuotta edeltävän kevään aikana.

Esiopetuspaikan hakeminen

Esiopetukseen hakemisen tai ilmoittautumisen käytänteet ovat kuntakohtaisia.

Voit halutessasi kysyä esiopetuksen hakumenetelmistä tai muista esiopetuksen aloitukseen liittyvistä asioista lisätietoa päiväkodin johtajalta. Päiväkodin johtajan yhteystiedot löytyvät kunkin päiväkodin omilta nettisivuilta.

Yleistä esiopetuksesta

Esiopetus on osaltaan auttamassa pohjan luomisessa koko elämän kestävälle oppimiselle. Opetus järjestetään sille tehdyn opetussuunnitelman ja perusopetuslain mukaisesti, mutta kuitenkin lasten omia kiinnostuksen kohteita kuunnellen. Esimerkiksi leikki otetaan mukaan esiopetuksen toteutuksessa.

Esiopetuksen arvot rakentuvat lapsen ja hänen ainutlaatuisuutensa ympärille. Jokaisella lapsella on oikeus oppia uusia asioita ja ilmaista omia ajatuksiaan. He tulevat nähdyksi ja kuulluksi ja saavat kokea arvostusta. Omaa käsitystä maailmasta ja itsestään saa oppia omien ehtojensa mukaisesti. Ja ennen kaikkea, lapsilla on oikeus oikeudenmukaiseen kohteluun, hyvään opetukseen ja kannustavaan palautteeseen.

Esiopetuksen tavoitteet

Esiopetuksen tarkoituksena on erityisesti kehittää lapsen edellytyksiä oppia, kehittyä ja kasvaa yhdessä vanhempien kanssa. Myös hyvää itsetuntoa ja oman oppimisen ymmärtämistä pyritään vahvistamaan. Esiopetus on tärkeässä roolissa auttamassa havaitsemaan mahdollisia tarpeita tuelle oppimisen saralla sekä ehkäisemässä mahdollisia tulevaisuuden vaikeuksia.

Varsinkin opettajilla on tärkeä esiopetuksen tapahtumisessa ja sen toteutuksessa. He ohjaavat tutkimista, asioiden kokeilemista ja lasten osallistumista opetustilanteissa. Esiopetuksen on tarjottava lapsille tarkoitusta ajavaa ja tarpeeksi haasteellista toimintaa. Myös oppimisympäristön on tuettava ja ohjattava oppimismotivaatiota sekä mielenkiintoa ja uteliaisuutta oppimista kohtaan. Tärkeimmissä osissa ovat toimintatavat, oppimistehtävät ja vuorovaikutus lasten ja opettajien välillä.

Oppimisen tuet

Mahdollisen tuen tarpeessa lapsella on oikeus saada tukea oppimiseen välittömästi. Tällaisia tukien muotoja ovat esimerkiksi erilaiset apuvälineet, osa-aikainen erityisopetus tai avustajan kanssa oppiminen.

Tarvittava tuki jatkuu sitä tarvittaessa myös perusopetukseen siirryttäessä. Lisätietoa esiopetuksesta voit lukea myös Opetushallituksen sivuilta.