Takaisin postauksiin

Touhulan johtamismallia yksinkertaistetaan

Touhulassa on viime vuosina tehty paljon kehitystyötä laadukkaan varhaiskasvatuksen eteen. Olemme yhtiönä vaiheessa, jossa monet järjestelmät ja perusprosessit on saatu hyvin tukemaan toimintaa. Tämä mahdollistaa Touhulan johtamismallin suoraviivaistamisen sekä organisaation keventämisen ja organisaatiotasojen vähentämisen.

Yhdessä nykyisten johtoryhmäläisten kanssa on sovittu organisaation keventämisestä ja johtoryhmän kokoonpanon muutoksesta, jonka yhteydessä entisiä johtoryhmän jäseniä lopettaa Touhulassa. Elo-syyskuun aikana Touhulan jättävät talous- ja strategiajohtaja Minna Nissinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja Ossi Ahto, henkilöstöjohtaja Suvi Tolonen sekä varhaiskasvatus- ja laatujohtaja Elina Weckström. Myös aluejohtaja Karoliina Nikitin on päättänyt lopettaa Touhulassa.

Lähtevät johtoryhmän jäsenet ovat kaikki ylpeitä Touhulassa aikaansaadusta muutoksesta. ”Viimeiset vuodet ovat olleet Touhulassa rankkoja, mutta samalla olemme onnistuneet luomaan Touhulalle uuden suunnan, joka vaikuttaa lupaavalta. Kiitämme kaikkia touhulalaisia hyvästä yhteistyöstä ja toivomme Touhulalle menestystä jatkossa. Uskomme, että onnellisen lapsuuden luomiseen keskittymällä saadaan Touhulalle aikaan erinomainen tulevaisuus”, toteavat lähtevät johtoryhmäläiset.

Touhulan tavoitteena on jatkaa keskittymistä yrityksen perustehtävään, varhaiskasvatukseen ja laadukkaan pedagogiikan toteuttamiseen. Uuden johtoryhmän roolituksessa lähdetään siitä, että tämä perustehtävä on hyvin läsnä kaikissa rooleissa. Johtoryhmän kokoonpanolla halutaan vahvistaa varhaiskasvatuksen roolia Touhulan johtoryhmässä.

”Muutos on mahdollinen, koska päiväkodin johtajat ovat osoittaneet erinomaista johtajuutta omissa päiväkodeissaan. Päiväkodin johtajan vastuu oman päiväkodin onnistumisen johtamisessa kasvaa tämän muutoksen myötä. Päiväkodin johtajien ja johtoryhmän tärkein tehtävä on tukea henkilökunnan hyvinvointia ja onnistumista omassa työssään joka päivä, koska osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa onnellisen lapsuuden luomisessa”, toteaa Touhulan toimitusjohtajana heinäkuussa aloittanut Sari Saari.

”Kiitän nykyistä johtoryhmää ja Karoliinaa upeasta työstä. Vahva kehittämistyö on luonut pohjan, joka mahdollistaa uudenlaisen keskittymisen perustehtävän johtamiseen Touhulassa.”, Sari Saari jatkaa.

Uusi johtoryhmä aloittaa työnsä elokuussa. Uuden johtoryhmän jäsenet ovat kaikki nykyisiä touhulalaisia:

 • Sari Saari, toimitusjohtaja
 • Piia Klemetti, talousjohtaja
 • Maiju Isokangas, henkilöstöjohtaja
 • Helena Väisänen, Itä-Suomen aluejohtaja ja Touhulan pedagoginen johtaja
 • Pirjo Kosonen, Etelä-Suomen aluejohtaja ja Touhulan markkinointijohtaja
 • Sari Juutilainen, Keski-Suomen aluejohtaja, sekä toistaiseksi Länsi-Suomen aluejohtaja oman toimensa ohella
 • Kati Eteläaho, Pohjois-Suomen aluejohtaja
 • Mikko Peltoniemi, johtoryhmän ja hallituksen sihteeri

Uuden johtoryhmän tärkeimpänä tehtävänä on vahvistaa Touhulan toimintaedellytyksiä. Yhteisenä tavoitteena on varmistaa yrityksen sujuva arki, kannattava toiminta ja riittävän täydet päiväkodit. Seuraava tärkeä etappi Touhulalle on hyväksyttävän saneerausohjelman valmistuminen, joka tapahtuu syksyn aikana.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sari Saari
puh. 040 566 5236, sari.saari@touhula.fi

 

Touhula’s management model will be streamlined

In recent years, a lot of development work has been done in Touhula for quality early childhood education. We are a company at a stage where many systems and basic processes have been made well to support operations. This will make it possible to streamline Touhula’s management model and to streamline the organization and reduce organizational levels.

Together with the current members of the management team, an agreement has been reached on streamlining the organization and changing the composition of the management team, in connection with which the former members of the management team will resign in Touhula. During August-September, Minna Nissinen, CFO, Ossi Ahto, CMO, Suvi Tolonen, HR Director, and Elina Weckström, Director of Early Childhood Education and Quality, will leave Touhula. Area Director Karoliina Nikitin has also decided to quit in Touhula.

The outgoing members of the management team are all proud of the change brought about in Touhula. “The last few years have been tough in Touhula, but at the same time we have managed to create a new direction for Touhula, which seems promising. We thank all the people of Touhula for the good cooperation and wish Touhula success in the future. We believe that focusing on creating a happy childhood will create an excellent future for Touhula”, say the outgoing management team members.

Touhula’s goal is to continue to focus on the company’s basic task, early childhood education and the implementation of high-quality pedagogy. The role of the new management team is based on the premise that this basic task is well present in all roles. The composition of the management team aims to strengthen the role of early childhood education in the Touhula management team.

“Change is possible because daycare managers have shown excellent leadership in their own units. The responsibility of the manager to lead the success of your own daycare centre increases with this change. The most important task of the daycare managers and management team is to support the well-being and success of the staff in their own work every day, because skilled and motivated staff play a key role in creating a happy childhood”, says Sari Saari, who started as Touhula’s CEO in July.

“I thank the current management team and Karoliina for their great work. Strong development work has created a foundation that enables a new kind of focus on leading the basic task in Touhula”, Sari Saari continues.

The new management team will begin work in early August. In the new management team, the organizational distance between management and daycare centres will be shortened. The members of the new management team are all current employees of Touhula:

 • Sari Saari, CEO
 • Piia Klemetti, CFO
 • Maiju Isokangas, HR Director
 • Helena Väisänen, Regional Director for Eastern Finland and Pedagogical Director for Touhula
 • Pirjo Kosonen, Regional Director for Southern Finland and Marketing Director for Touhula
 • Sari Juutilainen, Regional Director for Central Finland, and for the time being the Regional Director for Western Finland in addition to her own position
 • Kati Eteläaho, Regional Director for Northern Finland
 • Mikko Peltoniemi, Secretary to the Management Team and the Board

The most important task of the new management team is to strengthen Touhula’s operating conditions. Our common goal is to ensure profitable basic operations, full day care centres and a smooth daily life. The next important stage for Touhula is the completion of an acceptable restructuring program, which will take place during the autumn.

Additional information:
CEO Sari Saari
tel. +358 40 566 5236, sari.saari@touhula.fi

Samankaltaisia postauksia