Användarvillkor for elektroniska tjänster vid Touhula-daghemmen

Dessa användarvillkor gäller när Touhula-daghemmen erbjuder elektroniska tjänster via en mobil applikation  (”Tjänsten”). Användarvillkoren utgör ett bindande avtal mellan Tjänsteleverantören och Kunden (gemensamt kallade ”Parter”). ”Klienten” är vårdnadshavaren för ett barn som vårdas i ett Touhula-daghem och ”Barnet” är ett barn som vårdas i ett Touhula-daghem, som klienten är vårdnadshavare för.

Syftet med Touhula-daghemmens elektroniska tjänst är främst att erbjuda aktuell och högkvalitativ information om vårdtider och dagens gång till vårdnadshavare vars barn vårdas på ett Touhula-daghem. Ett annat syfte är att erbjuda ett kommunikationssätt mellan daghemmet och hemmet.

Genom att godkänna dessa villkor förbinder du dig som klient att iaktta dessa villkor när du använder tjänsten. Om du inte förstår eller godkänner användarrvillkoren ska tjänsten inte användas.

”Tjänsteleverantör” är Touhula Varhaiskasvatus Oy, Isokatu 25, 4:e vån., 90100 Uleåborg, tel. 010 325 8600 och andra bolag som hör till samma koncern. Tjänsteleverantören har flera daghemsenheter och varje barn vårdas i första hand i en daghemsenhet (”Vårdförhållande”).

1. Tjänsten och användningen av den

1.1. Tjänsten består av en mobilapplikation och en databas som krävs för användningen av den. Dessa avtalsvillkor tillämpas i sin helhet på båda, om inte annat anges.

1.2. I tjänsten kan barnets vårdtider följas i tjänsteleverantörens daghemsenhet. Den ger även information om dagens gång, såsom hur barnet sover, äter och vilka aktiviteter barnet deltar i. Tjänsten är en kommunikationskanal mellan tjänsteleverantören, tjänsteleverantörens daghemsenhet och barnets hem. Tjänsteleverantörens personal ansvarar för att informationen om barnet registreras i tjänsten. Tjänsten kan även användas för att säkra rätt personalmängd vid Touhula-daghemmens olika enheter och förbättra kvaliteten på tjänsterna (”Användningssyfte”).

1.3. Tjänsten ska endast användas i den omfattning som avses i dessa användarvillor för det användningssyfte som anges ovan.

1.4. Genom att använda tjänsten bekräftar och försäkrar klienten att hen har läst, förstått och godkänner dessa användarvillkor och att hen förbinder sig att iaktta dem.

1.5. Klienten försäkrar att hen godkänner tillhandahållandet av tjänsten i dess lydelse.

1.6. Tjänsten är i huvudsak tillgänglig dygnet runt, men det kan förekomma avbrott i tjänsten för underhåll. Tjänsteleverantören är inte skyldig att på förhand informera klienten om dessa, om det inte är frågan om ett ovanligt långt avbrott (över 24 timmar). Klienten ansvarar själv för de nät- och dataförbindelser och för den utrustning som krävs för att använda tjänsten. Tjänsteleverantören ansvarar inte för förbindelsernas eller utrustningens tillgänglighet, användarbarhet eller lämplighet för det avsedda ändamålet.

1.7. Ingen separat bruksavgift debiteras för tjänsten, utan den ingår i tjänsteleverantören daghemstjänster.

2. Barnets profil, personuppgifter och behandling av dem

2.1. Klienten registrerar sig i tjänsten genom att skapa ett användarnamn. Användarnamnet är kopplat till ett eller flera av klientens barns profiler (”Barnets profil”) som vårdas på ett av tjänsteleverantörens daghem. I barnets profil sparas nödvändiga uppgifter för varje barn och klient för att användas i tjänsten, så som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer, barnets personbeteckning och profilbild, reservhämtare, vårdnadshavarnas uppgifter samt uppgifter som rör barnets schema under dagen och all kommunikation mellan hemmet och daghemsenheten eller tjänsteleverantören.

2.2. Tjänsteleverantören är medveten om att även barnets personuppgifter behandlas i tjänsten och försäkrar därför att databehandlingen och dataskyddspraxis är särskilt noggrann samt att nät- och informationssäkerheten är tillräckligt hög. För att förbättra tjänstens datasäkerhetsnivå kan klienten installera en extra PIN-kod i sin mobilapp. Klienten kan även hålla sig inloggad i tjänsten. Det rekommenderas att klienten använder en låsfunktion i sin smarttelefon eller i annan utrustning.

2.3. Tjänsteleverantören försäkrar att de uppgifter som sparas i tjänsten om barnets profil och klienten behandlas endast i den omfattning som krävs för användningssyftet.

2.4. Behandling av personuppgifter för personer som är under 16 år kräver alltid ett uttryckligt samtycke och tillstånd från vårdnadshavaren som personen i fråga. Genom att godkänna dessa villkor tillåter klienten behandlingen av barnets personuppgifter i den omfattning som anges i dessa användarvillkor och i dataskyddsbeskrivningen för tjänsten.

2.5. När klienten använder tjänsten ger tjänsteleverantören daghemsenhetens personal och förvaltning rätt att behandla och spara uppgifter om barnet i tjänsten.

2.6. Klientens uppgifter kan med klientens samtycke användas för tjänsteleverantörens egna marknasföringsändamål.

2.7. Syftet med att spara och behandla klientens och barnets profiluppgifter har närmare beskrivits i dataskyddsbeskrivningen.

2.8. Genom att godkänna dessa användarvillkor ger klienten sitt samtycke till att tjänstens användning kan övervakas för att utveckla användarupplevelsen eller till exempel för att reda ut eventuella tekniska problem. Information som inhämtas vid övervakning av tjänsten används endast för att vidareutveckla och förbättra tjänsten. I detta fall insamlas eller sparas ingen detaljerad information om barnets profil.

2.9. Tjänsteleverantören ser till att de uppgifter som sparas i tjänsten är korrekta och är alltid skyldig att rätta till felaktiga eller bristfälliga uppgifter i tjänsten.

2.10. Klienten försäkrar att de uppgifter som hen lämnat i tjänsten är korrekta.

3. Immateriella rättigheter

3.1. Tjänsten innehåller tjänsteleverantörens och dess avtalspartners immateriella rättigheter. Alla varumärken, användarnamn och lösenord, uppfinningar, patent, nyttighetsmodeller, modeller, tekniska förebilder, kommersiell, teknisk eller ekonomisk information samt verk, skriftligt och annat material som anknyter till tjänsten eller erbjudandet av den, arbeten och resultat och rättigheter som hör till dessa kvarstår hos tjänsteleverantören och dess avtalspartners. Klienten får utnyttja nödvändiga immateriella rättigheter i den nödvändiga omfattningen som krävs för att använda tjänsten.

4. Upphörande av avtalsvillkor

4.1. Dessa avtalsvillkor gäller och ska vara bindande för parterna från den tidpunkt de antagits och fortsätter att gälla till den tidpunkt de upphör om inte annat uttryckligen fastställs. Användarvillkoren upphör dock att gälla mellan avtalsparterna, om klientförhållandet mellan klienten och tjänsteleverantören upphör.

4.2. Klienten kan separat säga upp dessa användarvillkor genom att säga upp vårdförhållandet, om hen anser att tjänsteleverantören har brutit mot dessa användarvillkor eller avtalet mellan klienten och tjänsteleverantören. I detta fall raderas även barnets profil ur systemet.

4.3. Om klientförhållandet mellan klienten och tjänsteleverantören och vårdförhållandet upphör eller vid uppsägning av dessa användarvillkor har tjänsteleverantören rätt att spara sådana uppgifter om klienten som den har rätt eller skyldighet att spara i enlighet med lag eller myndighetsbestämmelser. Annars raderas uppgifter om klienten eller barnets profil eller anonymiseras för statistiska ändamål efter att lagringsskyldigheten upphört enligt lag eller myndighetsanvisningar.

4.4. Om klienten bryter mot dessa användarvillkor eller orsakar skada för andra användare av tjänsten, kan tjänsteleverantören häva dessa användarvillkor genom att omedelbart säga upp avtalet och hindra den klient som brutit mot användarvillkoren från att använda tjänsten.

4.5. Ansvarsfrågor som rör användarvillkoren och villkoren om överlåtelse av uppgifter till myndigheter ska fortsätta att gälla även efter att avtalet upphör. Detta gäller även andra villkor som till sin natur är sådana att de sträcker sig förbi användarvillkorens giltighetstid.

5. Övriga villkor

5.1. Tjänsteleverantören använder underleverantörer för att producera tjänsten och kan använda en underleverantör för att leverera tjänsten. Tjänsteleverantörens ansvar gentemot klienten när det gäller erbjudandet av tjänsten bestäms utifrån dessa användarvillkor i enlighet med den tvingande lagstiftning som är i kraft.

5.2. Om något av villkoren i användarvillkoren visar sig vara ogiltigt, ska alla andra ursprungliga villkor förbli i kraft i så omfattande utsträckning som möjligt.

5.3. På tjänsten och användningen av den tillämpas finländsk lag. Tvister som rör tjänsten ska lösas i Finland och i enlighet med finländsk lag, om inte annat följer av tvingande lag.