Touhula-päiväkotien sähköisen asioinnin käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Touhula-päiväkotien sähköisen asioinnin palveluiden tarjoamista matkaviestinsovelluksen avulla (”Palvelu”) ja muodostavat sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille (yhdessä ”Osapuolet”). ”Asiakas” on Touhula-päiväkodeissa hoidossa olevan lapsen huoltaja ja ”Lapsi” on Asiakkaan huollettava Touhula-päiväkodeissa päivähoidossa oleva Lapsi.

Touhula-päiväkotien sähköisen asioinnin Palvelun tarkoituksena on ennen kaikkea tarjota laadukasta ja ajantasaista tietoa Touhula-päiväkodeissa päivähoidossa olevien lasten hoitoajoista ja hoitopäivän kulusta lasten huoltajille sekä tarjota viestintäkeinoja päiväkodin ja kodin välille.

Hyväksymällä nämä ehdot sitoudut Asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja käyttäessäsi Palvelua. Mikäli et ymmärrä tai hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Palvelua.

Palveluntarjoaja” on Touhula Varhaiskasvatus Oy, Isokatu 25, 4krs., 90100 Oulu, puh. 010 325 8600 ja muut samaan konserniin kuuluvat yhtiöt. Palveluntarjoajalla on useita päiväkotiyksiköitä ja jokainen Lapsi on ensisijaisesti hoidossa yhdessä päiväkotiyksikössä (”Hoitosuhde”).

1. Palvelu ja sen käyttö

1.1. Palvelu koostuu matkaviestinsovelluksesta ja sen vaatimasta tietokannasta ja näitä käyttöehtoja sovelletaan kokonaisuutena molempiin, jollei erikseen toisin todeta.

1.2. Palvelusta on mahdollista seurata Palveluntarjoajan päiväkotiyksikössä päivähoidossa olevan Lapsen hoitoaikoja ja saada tietoa Lapsen kunkin hoitopäivän kulusta, kuten nukkumisesta, ruokailusta ja liikunnasta. Palvelu tarjoaa viestintäkanavan Palveluntarjoajan, Palveluntarjoajan päiväkotiyksikön ja Lapsen kodin välille. Lapsen tietojen kirjaamisesta Palveluun vastaa Palveluntarjoajan henkilökunta. Palvelu auttaa myös varmistamaan Touhula-päiväkotien päiväkotiyksiköiden oikean määrän henkilökuntaa ja auttaa parantamaan kokonaispalvelun laatua (”Käyttötarkoitus”).

1.3. Palvelua saa käyttää ainoastaan näiden käyttöehtojen sallimassa laajuudessa edellä määriteltyä Käyttötarkoitusta varten.

1.4. Käyttämällä Palvelua Asiakas vahvistaa ja vakuuttaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä käyttöehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä.

1.5. Asiakas vakuuttaa hyväksyvänsä Palvelun tarjoamisen sellaisena kuin se on.

1.6. Palvelu on pääasiallisesti saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina, mutta Palvelussa voi aika ajoittain esiintyä ylläpitokatkoja, joista Palveluntarjoaja ei ole velvollinen Asiakasta erikseen etukäteen tiedottamaan, jollei kyse ole poikkeuksellisen pitkäaikaisesta katkosta (yli 24 tuntia). Asiakas vastaa itse Palvelun käytön edellyttämistä Internet- ja datayhteyksistä sekä laitteista eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden saatavuudesta, käytettävyydestä tai soveltuvuudesta tarkoitukseen.

1.7. Palvelusta ei peritä erillistä käyttömaksua, vaan se kuuluu osana Palveluntarjoajan kokonaispalveluun päivähoidossa.

2. Lapsen profiili, henkilötiedot ja niiden käsittely

2.1. Palveluun kirjaudutaan Asiakkaan luomalla käyttäjätunnuksella. Käyttäjätunnukseen on sidottu Asiakkaan Palveluntarjoajalla päivähoidossa olevan yhden tai useamman Lapsen profiili (”Lapsen profiili”). Lapsen profiiliin tallennetaan kustakin Lapsesta ja Asiakkaasta Palvelun käytön ja Hoitosuhteen kannalta välttämättömät tiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero, Lapsen henkilöturvatunnus, Lapsen profiilikuva, varahakijat, huoltajien tiedot, sekä Lapsen päivänkulkua koskevat tiedot ja kodin ja päiväkotiyksikön tai Palveluntarjoajan välinen viestintä.

2.2. Palveluntarjoaja tiedostaa, että Palvelussa käsitellään myös lasten henkilötietoja ja vakuuttaa noudattavansa tästä johtuen erityisen huolellista tietojenkäsittelytapaa ja tietosuojaperiaatteita sekä riittävää tietoturvan tasoa. Palvelua käyttäessään Asiakas voi asettaa lisä PIN-kyselyn mobiilisovellukseen parantaakseen tietoturvan tasoa. Asiakas voi kuitenkin pitää itsensä myös Palveluun kirjautuneena. Asiakasta suositellaan käyttämään matkapuhelimessaan tai muussa laitteessa lukitusta.

2.3. Palveluntarjoaja vakuuttaa, että Palveluun tallennettuja Lapsen profiilin ja Asiakkaan tietoja käsitellään ainoastaan Palvelussa ainoastaan sen Käyttötarkoituksen vaatimassa laajuudessa.

2.4. Alle 16-vuotiaiden henkilöiden henkilötietojen käsittely edellyttää aina kyseisen henkilön huoltajan nimenomaista suostumusta ja lupaa. Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas antaa luvan Lapsen henkilötietojen käsittelyyn näiden Palvelun käyttöehtojen ja Palvelun tietosuojaselosteen mukaisessa laajuudessa.

2.5. Käyttäessään Palvelua Asiakas antaa Palveluntarjoajan päiväkotiyksikön henkilöstölle ja hallinnolle luvan käsitellä ja tallentaa Lasta koskevia tietoja Palveluun.

2.6. Asiakkaan tietoja voidaan Asiakkaan hyväksynnällä käyttää Palveluntarjoajan omiin markkinointitarkoituksiin.

2.7. Asiakkaan ja Lapsen profiilin tietojen tallentamisen ja käsittelyn tarkoitus sekä siten muodostuneen henkilörekisterin suojaamisen periaatteet on tarkemmin kuvattu tietosuojaselosteessa.

2.8. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Asiakas suostuu siihen, että Palvelun käyttöä voidaan seurata Palvelun käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi tai esimerkiksi mahdollisten teknisten ongelmien selvittämiseksi. Seurannassa saatuja tietoja käytetään ainoastaan Palvelun edelleen kehittämiseen ja parantamiseen. Näissä tiedoissa ei kerätä tai tallenneta Lapsen profiilin yksityiskohtaisia tietoja.

2.9. Palveluntarjoaja huolehtii Palveluun tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on aina velvollinen korjaamaan antamansa virheellisen tai puutteellisen tiedon Palvelussa.

2.10. Asiakas vakuuttaa, että Asiakkaan Palvelussa antamat tiedot ovat oikein.

3. Immateriaalioikeudet

3.1. Palvelu sisältää Palveluntarjoajan ja sen sopimuskumppaneiden immateriaalioikeuksia. Kaikki tavaramerkit, tunnukset, keksinnöt, patentit, hyödyllisyysmallit, mallit, tekniset esikuvat, kaupallinen, tekninen ja taloudellinen tieto sekä teokset, kirjalliset ja muut Palveluun tai sen tarjoamiseen liittyvät aineistot, työt ja tulokset sekä niihin liittyvät oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla ja sen sopimuskumppaneilla. Asiakas saa hyödyntää Palvelun käyttämiseksi tarpeellisia immateriaalioikeuksia käyttämisen edellyttämässä välttämättömässä laajuudessa.

4. Käyttöehtojen lakkaaminen

4.1. Nämä käyttöehdot ovat voimassa ja sitovat osapuolia niiden hyväksymisestä alkaen ja pysyvät voimassa irtisanomiseen saakka ellei toisin nimenomaisesti sovita. Käyttöehdot lakkaavat kuitenkin olemasta voimassa osapuolten välillä, mikäli Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välinen asiakassuhde ja Hoitosuhde lakkaa.

4.2. Asiakas voi erikseen irtisanoa nämä käyttöehdot päättämällä Hoitosuhteen, mikäli katsoo, että Palveluntarjoaja on rikkonut näitä käyttöehtoja ja muutoin sopimusta Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä. Tällöin myös Lapsen profiili poistuu järjestelmästä.

4.3. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisen asiakassuhteen ja Hoitosuhteen päättyessä tai näiden käyttöehtojen irtisanomistapauksessa Palveluntarjoajalla on oikeus säilyttää sellaiset Asiakasta koskevat tiedot, joiden säilyttämiseen sillä on oikeus tai velvollisuus lain tai viranomaismääräyksen nojalla. Muutoin Asiakasta ja Lapsen profiilia koskevat tiedot poistetaan tai tilastollisessa tarkoituksessa anonymisoidaan lain tai viranomaisohjeiden mukaisten säilytysvelvollisuuksien lakattua.

4.4. Mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille Palvelun käyttäjille, Palveluntarjoaja voi purkaa nämä käyttöehdot irtisanomalla syntyneen sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää käyttöehtoja rikkonutta Asiakasta käyttämästä Palvelua.

4.5. Käyttöehtojen vastuukysymyksiä ja tietojen luovutusta viranomaisille koskevat ehdot jäävät voimaan sopimuksen lakkaamisen jälkeenkin samoin kuin muut sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta ulottuvat käyttöehtojen voimassaolon jälkeiseen aikaan.

5. Muut ehdot

5.1. Palveluntarjoaja hyödyntää alihankkijoita Palvelun tuottamisessa ja se voi hyödyntää Palvelun toimittamiseen alihankkijaa. Palveluntarjoajan vastuu Asiakkaalle Palvelun tarjoamisesta määräytyy näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan pakottavan lain mukaisesti.

5.2. Jos jokin käyttöehtojen ehdoista osoittautuu pätemättömäksi, kaikki muut ehdot jäävät voimaan mahdollisimman laajasti alkuperäisessä muodossaan.

5.3. Palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Palvelua koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa ja Suomen lain mukaisesti, jollei pakottavasta laista muuta johdu.