Takaisin postauksiin

Touhula-päiväkodeille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Touhula-päiväkodeille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Touhula-päiväkodit toimii varhaiskasvatuksen palveluntarjoajana noin 8000 lapselle ja työllistää noin 1800 henkilöä.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun on oltava tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Me Touhulassa haluamme olla varhaiskasvatusalan edelläkävijöitä. Meillä on ainutlaatuinen uusi yhtiö, kun kevään omistusjärjestelyiden kautta yhtiöllä on nyt 100 suomalaista henkilöstöomistajaa. Olemme erittäin ylpeitä kotimaisuudestamme ja siitä, että meille on nyt sen merkiksi myönnetty myös Avainlippu, kertoo Touhula-päiväkotien toimitusjohtaja Sari Saari.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.

Lisätietoja:

Sari Saari, toimitusjohtaja, Touhula-päiväkodit, 040 566 5236, sari.saari@touhula.fi
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 5000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi

 

Key Flag awarded to Touhula-päiväkodit

The Association for Finnish Work has awarded Touhula-päiväkodit the Key Flag symbol in recognition of a service produced in Finland that creates Finnish jobs. Touhula-päiväkodit provides early childhood education for about 10,000 children and employs about 2,000 people.

The Key Flag is a sign of Finnish work. The primary criterion for awarding the symbol is always that a service is produced in Finland. In addition, the domestic content of a service must be at least 50 per cent of its break-even cost. A company applying for the Key Flag symbol for services must also have significant domestic ownership, as well as having its management and head office located in Finland.

– We in Touhula want to be pioneers in the field of early childhood education. We have a unique new company, as we now have 100 Finnish personnel owners through ownership arrangements we made in the spring. We are very proud of our Finnishness and that we have now been awarded the Key Flag as a sign of it, says Sari Saari, CEO of Touhula-päiväkodit.

The Key Flag symbol is very well known in Finland. According to a study conducted by the Association for Finnish Work, practically all Finnish consumers and business executives know the Key Flag symbol. The majority of Finns (75%) also state that the Key Flag symbol has a positive impact on their purchasing decisions. Approximately half of the Finnish population associate the symbol with responsibility.

Marketing Manager Reetta Mentu of the Association for Finnish Work states that people regard buying domestic services as a way of influencing society and a responsible value choice that contributes to Finnish competitiveness and prosperity.

– Consumers associate the Key Flag symbol with a positive image of domestic quality, reliability, safety, responsibility and employment. With the Key Flag symbol, companies can communicate important values to their customers and other stakeholders. 92 per cent of companies that have been awarded the Key Flag symbol state that the symbol supports the sales of products and services, Mentu explains.

Further information:

Sari Saari, toimitusjohtaja, Touhula-päiväkodit, tel. 040 566 5236, sari.saari@touhula.fi
Reetta Mentu, Marketing Manager, the Association for Finnish Work, tel. +358 50 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

The Key Flag symbol is a mark of origin awarded to products made in Finland and services produced in Finland. The Key Flag symbol is carried by around 5,000 different products, product groups and services. https://suomalainentyo.fi/en/services/key-flag

The Association for Finnish Work endeavours to increase the appreciation of Finnish work and to further the success of Finnish work. Our duty is to promote employment in Finland. www.suomalainentyo.fi/en

Samankaltaisia postauksia