Touhulan työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Touhula Leikki Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (”Touhula”) käsittelevät työnhakijoiden henkilötietoja rekrytointitarkoituksessa. Touhulalle on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä.

2. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Y-tunnus 2334458-6
Osoite: Kiviharjunlenkki 1 E, 90220 Oulu
www.touhula.fi

Yhteystiedot, joiden avulla voit esittää tietopyynnön, tietojesi korjaamista/poistamista tai esittää muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä:
hr@touhula.fi

3. Kerätyt tiedot

  • Nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Työhakemukseen liittyvät tiedot: CV-tiedot, työ- ja koulutushistoria sekä vapaamuotoinen hakemus
  • Rekrytoijan muistiinpanot haastattelusta sekä suosittelijoiden lausunnoista yhteenvetona

4. Mistä saamme henkilötiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyltä itseltään hakemustietoina työhakemuksen kautta ja työntekijän suosittelijoilta.

5. Tietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

Henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen. Sinulla on oikeus perua antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Tässä tapauksessa poistamme työhakemuksesi ja siihen liittyvät henkilötiedot rekrytointijärjestelmästämme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työnhakijoiden hakemustietojen ja soveltuvuuden arviointi sekä rekrytointiprosessiin liittyvien tietojen ylläpitäminen. Henkilötietoja käytetään myös mahdollisten uusien työsuhteiden hallintaan sekä siihen liittyvään yhteydenpitoon.¨

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Touhulan konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa esimerkiksi soveltuvuusarvioinnin tekemiseksi.

6. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Työnhakijan jättäessä sähköisen hakemuksen Touhulan rekrytointisivustojen kautta, poistuu hakemustiedot järjestelmästämme säännönmukaisesti 24 kuukauden jälkeen niiden tallentamisesta.

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Touhula ei siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. Touhulan rekrytointipalvelujen tuottaja saattaa joissain tilanteissa luovuttaa henkilötietoja myös ETA:n ulkopuolelle voidakseen tarjota rekrytointipalvelua Touhulalle.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joille se osoitettujen työtehtävien hoitamisen kannalta on tarpeellista. Henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työsuhteen päätyttyä.

Emme luovuta henkilötietojasi Touhulan organisaation ulkopuolisille tahoille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Touhulan organisaation ulkopuolisille tahoille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Touhulan tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Touhulan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Touhula käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja sinusta käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on myös oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin yllä olevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Touhulalle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

10. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Touhulan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

12. Selosteen muuttaminen

Touhulalla on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme https://touhula.fi/tietosuojaseloste-tyonhakijoille/, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.