Kide Science

Tiede on lasten leikkiä!

Kide Science painottaa oppimista mielikuvittelun ja tarinoinnin avulla. Arjen ihmeellisiin ilmiöihin tutustutaan ongelmanratkaisutilanteiden avulla itse tutkien, kokeillen ja havainnoiden.

Touhulan arjessa toteutetaan pienten lasten tutkivaa oppimista. Malli perustuu Kide Sciencen perustajan FT Jenni Vartiaisen tutkimustyöhön Helsingin yliopistolla. Pedagoginen lähestymistapa nojautuu lasten ja opettajan yhdessä luomaan leikilliseen tilaan, jossa lapset leikkivät tutkijaa. Touhulan arjessa tiedekasvatus näkyy varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla perushoitotoimista ohjattuihin tiedetuokioihin. Lapset oppivat havainnoimaan ja tutkimaan luonnontieteiden ilmiöitä omassa ympäristössään ja niihin liittyvien käsitteiden käyttöä arjessa. Lapset tekevät tutkijan rooleissaan runsaasti yhteistyötä ja osallistuvat jaettuun tiedon tuottamiseen. Nämä kaikki kehittävät lapsen tieteellistä ajattelua sekä kiinnostusta luonnontieteisiin ja teknologiaan.

Osassa Touhuloita järjestetään iltaisin myös Kide-tiedekerhoja, jotka perustuvat samaan tiedekasvatusmalliin.