Takaisin postauksiin

Kulttuurin muutos näkyy päiväkodin johtajien hyvinvoinnissa 

Touhula-päiväkotien työntekijät tekevät merkityksellistä ja mielekästä työtä, ja henkilöstö on innostunut työstään. Tämä selviää Touhula-päiväkotien tammikuussa 2023 toteuttamasta henkilöstökyselystä. Eniten parannusta vuoden aikana on tapahtunut päiväkodin johtajien työtyytyväisyydessä. 

Suosittelisitko Touhulaa työnantajana -kysymyksen keskiarvoksi muodostui koko Touhulan tasolla 6,9 asteikolla 0–10. 

Saman kysymyksen kohdalla päiväkodin johtajien keskiarvo oli 9,0, mikä on erittäin hyvä tulos.

– Päiväkodin johtajien työtyytyväisyys on kehittynyt roimasti, mikä on pitkäjänteisen työmme tulosta. Hyvinvoivalla esihenkilöllä on suuri vaikutus henkilöstönsä hyvinvointiin ja työssä onnistumiseen. Toivon päiväkodin johtajien tyytyväisyyden vaikuttavan tulevana vuonna suotuisasti koko henkilöstömme tyytyväisyyden kehittymiseen, Touhulan henkilöstöjohtaja Maiju Isokangas kertoo. 

Päätöksenteko lähemmäs päiväkotien arkea

Sekä päiväkodin johtajat että henkilöstön edustajat (luottamusmiesorganisaatio ja työsuojelutoimikunta) tunnistavat Touhulan organisaatiokulttuurin myönteisen muutoksen: Päätöksiä tehdään arkea, henkilöstökokemusta ja taloudellista vastuuta kunnioittaen. Päätöksenteon syyt ja seuraukset viestitään organisaatiossa läpinäkyvästi. Tämä tuli ilmi sekä avoimissa palautteissa että henkilöstön edustajien yhteistoimintapäivässä 9.3.2023, jossa henkilöstökyselyn tuloksia ja toimenpiteitä käytiin läpi. 

Positiivisena asiana kyselystä nousee esille työn vaikuttamismahdollisuudet ja työyhteisön toimivuus.  

– Henkilöstömme kokee, että Touhulassa pääsee vaikuttamaan oman työn sisältöön ja tekemisen tapaan. Työntekijät kokevat oman työyhteisönsä turvalliseksi ja esihenkilön auttavan heitä onnistumaan työssään. Nämä seikat ovat tutkitusti hyvinvointia vahvistavia tekijöitä, Isokangas sanoo. 

Luottamus Touhulan johtoon ja yrityksen tulevaisuuteen on kehittynyt erityisesti päiväkodin johtajien ja tukipalveluhenkilöstön osalta. 

Kehitystoimenpiteiden keskiössä toimivan arjen tukeminen

Henkilöstökyselyn kysymyksiä muokattiin tänä vuonna Mieli ry:n konsultoimana, jotta tulokset ovat työkaluna mielenterveyttä vahvistavan organisaatiokulttuurin kehittämisessä.  

Arjen sujuvuus on merkittävä osa työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista, ja tämän vuoksi kysyimme asiasta ensimmäistä kertaa arviointiasteikolla 1–5.  Työn arjen sujuvuus on yksi Touhulan strateginen painopiste. Se on myös edelleen yksi tärkeimmistä kehityskohteistamme, silla vastausten keskiarvoksi muodostui 3,4. 

Henkilöstön avointen palautteiden perusteella sujuvaa arkea hankaloittavat varhaiskasvatuksen toimintaympäristön haasteet, kuten sairauspoissaolot ja alan työvoimapula. Ne yhdessä tekevät arjesta pirstaleista ja vaikeuttavat suunnitelmien toteuttamista. 

Lisäksi vastauksista havaittiin, että varhaiskasvatuslain mukaiseen mitoitukseen sekä Touhulan poikkeamien kirjaamis- ja käsittelykäytäntöihin tarvitaan lisää koulutusta ja perehdytystä. 

”Työn sujumiseen vaikuttavat paljon toisten työntekijöiden poissaolot. Onko ihmisiä/sijaisia tarpeeksi omassa ryhmässä/päiväkodissa. Kun joku on poissa voidaan joutua sumplimaan asioita ja käyttämään energiaa asioiden uudelleen järjestelyyn ja siihen että saadaan asiat menemään suht koht normaalisti puuttuvasta henkilöstöstä huolimatta.” 

Pienryhmätoiminta ja ryhmien välinen yhteistyö sujuvoittaa päivää

Toimivan arjen tukemiseksi jokaiselle Touhula-päiväkodille varataan ensi syksyyn kokonainen koulutus- ja suunnittelupäivä. Päivän aikana henkilöstö pääsee yhdessä suunnittelemaan syksyn toimintaa, lisäämään pedagogista osaamistaan sekä löytämään yhteiset pelisäännöt työyhteisönä toimimiseen.  

Touhulan pedagogista suunnittelu- ja arviointityökalua Touhula Rytmiä on viime keväänä selkeytetty niin, että se palvelee yhä paremmin arkea keventäen jatkuvien uudistusten määrää sekä hallinnollista raportointityötä. 

– Ensi syksylle peda-tiimimme on suunnitellut laajempia koulutuksia epäpäteville opettajille koulutuskiertueen muodossa. Epäpätevien opettajien määrä tulee väistämättä lisääntymään, ja työnantajan tehtävänä on tukea heitä ja mahdollistaa erilaisia kannustimin opettajaksi pätevöitymiseen työn ohessa, toteaa Maiju Isokangas. 

Henkilöstökyselyssä kiitosta saavat Touhulan osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, mutta aikaa koulutuksiin osallistumiseen on vaikea löytää. Jatkossa henkilöstölle tullaa tarjoamaan yhä monipuolisempia sisäisiä koulutuksia. Lisäksi päiväkotien käytössä on omat koulutusbudjetit. 

Avoimissa palautteissa erityisesti pienryhmätoiminta ja kahden ryhmän välinen yhteistyö koetaan arkea sujuvoittavaksi sekä tietenkin koko henkilöstön sitoutuminen laadukkaan arjen rakentamisessa. 

Kyselyyn vastasi yli 1200 touhulalaista

Touhulan henkilöstökyselyyn vastasi yli 1200 touhulalaista vastausprosentin ollessa 67. Vastausprosentti oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. 

Henkilöstökysely toteutettiin tammikuussa 2023 Innolinkin toimesta. 

Tulosten perusteella jokainen päiväkoti laatii oman työnhyvinvointisuunnitelma kevään aikana ja työhyvinvointisuunnitelmapohjan laadinnassa on ollut mukana Mieli ry. Seuraava valtakunnallinen kysely tehdään tammikuussa 2024. 

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Maiju Isokangas, puh. 050 320 2130 / maiju.isokangas@touhula.fi 

Samankaltaisia postauksia