Takaisin postauksiin

Seikkailu varhaiskasvatuksessa

  • Tero Lämsä Seikkailukasvatuksen lehtori

    Tero Lämsä työskentelee seikkailukasvatuksen lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja on työurallaan hyödyntänyt seikkailukasvatuksen menetelmiä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa.

  • Kati Nevalainen

    Kati Nevalainen työskentelee palvelupäällikkönä Touhula Varhaiskasvatuksessa ja on tehnyt useita vuosia töitä seikkailupainotteisessa päiväkodissa.

Seikkailu on yksi Touhula-päiväkotien teemoista. Tässä blogissa pureudumme tarkemmin siihen, mitä on seikkailu varhaiskasvatuksessa. Mitkä ovat sen kasvatukselliset tavoitteet ja mitä se tarkoittaa käytännössä?

Seikkailukasvatus varhaiskasvatuksessa on ennen kaikkea tavoitteellinen ja toiminnallinen menetelmä, joka pohjautuu mm. elämyspedagogiikkaan, kokemukselliseen oppimiseen ja tekemällä oppimiseen. Seikkailukasvatukseen liitetään usein myös retket, lähiluonnossa tapahtuma toiminta ja muut ns. aidot oppimisympäristöt.

Seikkailukasvatuksen menetelmiä käytetään paljon esim. vapaa-ajan ohjaajia tai nuorisotyön ammattilaisia kouluttavissa oppilaitoksissa. Varsinkin nuorisotyön kentällä on pitkät perinteet niiden hyödyntämisestä. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) seikkailukasvatusta on kehitetty ja toteutettu osana yhteisöpedagogikoulutusta jo 90-luvun lopulta lähtien.

Seikkailukasvatus varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen kentällä seikkailukasvatus on vielä suhteellisen uusi, tuntematon tai arvoituksellinen. Seikkailun ”punainen lanka” on kuitenkin hyvin samanlainen riippumatta siitä, toimitaanko aikuisten, nuorten vai lasten kanssa. Seikkailukasvatuksen ytimessä on ympäristökasvatus, yksilön kasvu ja kehitys sekä ryhmän toiminnan ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen.

Aikuisten ryhmien kanssa tämä voi tarkoittaa viikon Lapin vaellusta. Lasten kanssa se voi tarkoittaa elämysseikkailua päiväkodin pihalla tai muurahaisten touhujen ihmettelyä ja eväsretkeä lähimetsässä.

Itsensä haastaminen ja omien rajojen kokeileminen turvallisessa ympäristössä kuuluu seikkailukasvatukseen. Toimintaympäristö ja toiminnan haastavuus mietitään jokaisen ryhmän taidot ja erityispiirteet huomioon ottaen.

Aarrearkun Kristallit päiväkodin lähimetsäretkellä 2018. Majanrakennusta, trangiaruokailua sekä tutustumista lähiluontoon ja lumeen.

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus on nostettu vahvasti esiin valtakunnallisissa varhaiskasvatuksen perusteissa ja on merkittävä osa päiväkotien seikkailukasvatusta. On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa on vahva side ympäristökasvatukseen, ja että lapsille tulee vahva kokemuspohja siitä, että toimimme osana ympäristöä ja edistämme luonnon hyvinvointia.

Positiivisten luontokokemusten ja elämysten kautta lapset oppivat arvostamaan ja kunnioittamaan luontoa. Omien jälkien siivoaminen ja ekologisuus toimivat avaintekijöinä ympäristökasvatuksessa. Opettelemme myös kierrättämään.

Elämäntaitojen ja itsetunnon vahvistaminen

Seikkailukasvatuksen toinen ulottuvuus on yksilön henkilökohtaisten elämäntaitojen ja itsetunnon vahvistaminen. Tämä onnistuu parhaiten luottamuksellisessa, innostavassa ja tasavertaisessa ryhmässä, jossa jokainen voi olla aidosti oma itsensä. Tarjotaan haasteita, elämyksiä ja kokemuksia, joskus jopa sopivasti jännitystä, jotta pystytään tuottamaan kokemuksia onnistumisesta, itsensä ylittämisestä, rajojen kokeilemisesta ja myös turvallisessa ryhmässä epäonnistumisesta.

Kaikki nämä tekijät vahvistavat lapsen minäkuvaa ja itsetuntemusta. Varhaiskasvatuksessa opitaan tunnistamaan omia tunteita ja sekä tunteita suhteessa toisiin ihmisiin. Samalla opitaan käsittelemään niin positiivisia kuin negatiivisia tunteita siten, että osataan sanoittaa kokemuksia. Sitä kautta yksilön kasvu kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistuu.

Humakin vaihto-opiskelijoille vaellus Lapin tuntureilla on uusi ja sopivan haastava oppimisympäristö.

Ryhmässä toimiminen, osallisuus ja yhteistyötaidot

Kolmas seikkailukasvatuksen ulottuvuus on ryhmässä toimiminen, osallisuus ja yhteistyötaidot. Elämyspedagogiikan keinoin ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntämällä voidaan tukea ryhmädynamiikkaa, luottamuksen rakentumista ja ryhmän toimivuutta: toimitaan ryhmässä tasavertaisesti ja jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä.

Ryhmän ohjaaja, tässä tapauksessa päiväkodin henkilöstö, ohjaa lapsia ryhmässä toimimaan niin, että jokaisen osallisuus turvataan riippumatta kunkin lapsen yksilöllisistä taidoista tai kokemuspohjasta. Ryhmässä toimivalla ohjaajalla on vastuu siitä, että jokainen lapsi on yhtä arvokas ja tärkeä ryhmässä toimiessaan. On tärkeää, että ryhmän sisällä vallitsee keskinäinen kunnioitus ja arvostus.

Seikkailukasvatuksen keinoin tehdään harjoitteita, jotka tukevat yhteisen tavoitteen ja päämäärän suuntaan. Näin myös kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen saavat hyvän pohjan. Opitaan yhdessä toisistamme ja toisiltamme. Seikkailukasvatuksella on ryhmäyttävä ja me-henkeä vahvistava vaikutus.

Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka on parhaimmillaan menetelmä, joka antaa varhaiskasvatukselle suunnan ja päämäärän kohti parempaa itsetuntoa, ihmistuntemusta ja toimivaa ryhmätoimintaa.

Se mahdollistaa pienryhmissä toimimisen ja varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen mielekkäällä, innostavalla ja palkitsevalla tavalla. Seikkailupäiväkodista jää lapselle positiivinen elämän mittainen muistijälki, josta voi vielä aikuisiällä ammentaa elämäniloa ja nauttia aidoista luontokokemuksista. Pienen seikkailijan reppuun on jäänyt vahvat itsetunto- ja ryhmätoimintataidot, hienoja kokemuksia puolijoukkueteltan kasaamisesta, trangialla ruoan valmistamisesta, retkeilystä metsässä, marjastuksesta, positiivisista luontokokemuksista sekä lähiympäristön tuntemuksesta.

Iloa ja seikkailumieltä!

Kati & Tero

Lisätietoa seikkailukasvatuksesta ohjauksen menetelmänä löydät Humakin sivuilta.

 

Samankaltaisia postauksia