Takaisin postauksiin

Kirjavinkkejä varhaiskasvattajalle

  • Tarja Pantsar Varhaiskasvatuksen opettaja

    Touhula Murto

  • Annele Wiman Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

    Touhula, Etelä-Suomi

Varhaiskasvatuksen opettaja Tarja Pantsar ja erityisopettaja Annele Wiman listasivat kirjoja, joista he ovat oppineet uutta ja saaneet apua arkeen. Nämä kuusi teosta nousivat esille.

Haastavat kasvatustilanteet

Kirjailija: Liisa Ahonen, 2017

Haastavaa käyttäytymistä on monenlaista ja se on yksi kuormittavimmista tekijöistä kasvatusalalla. Lapsen käytös voi olla esimerkiksi aggressiivista, uhmakasta, ylivilkasta tai voimakasta vetäytymistä.

Liisa Ahonen pureutuu kirjassaan Haastavat kasvatustilanteet vaativaan käytökseen lapsen ääni edellä. Ahonen avaa myös kasvattajien vaikeita tunteita haastavan käytöksen edessä. Meillä aikuisilla on vastuu ja valtava vaikutus siihen, millaisen lopputulemaan tilanteet päättyvät ja ennen kaikkea mitä lapsi oppii tilanteista.

Ahonen kuvaa kirjassa viisi erilaista kasvattajan vuorovaikutustapaa lämpimästä etäiseen. Toisinaan kasvattaja voi samankin tilanteen aikana lähestyä asiaa ensin lämpimästi ja muuttua tilanteen jatkuessa etäiseksi tai toisin päin. Tärkeintä olisi ymmärtää ja tiedostaa oma tapa toimia ja kehittää sitä kohti lämmintä vuorovaikutustapaa, mikä tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista parhaiten ja antaa lapselle eväitä selviytyä haastavista tilanteista myös itsenäisemmin.

Fanni-tunnetaitosarja

Kirjailija: Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston

Fanni ja suuri tunnemöykky

Fanni-tunnetaitosarjaan kuluu viisi kirjaa, joista jokaisessa käsitellään tunnetaitoja Fanni-norsusta sekä hänen ystävistään kertovien tarinoiden kautta. Jokainen kirja sisältää lapsille suunnatun tarinan ja myös aikuisille suunnatun osion, johon on koottu faktatietoa sekä ohjeita tunnetaitoihin liittyen. Lisäksi kirjaan on koottu valmiita tehtäviä, joiden avulla tunnetaitoja on helppo käsitellä lasten kanssa.

Kirjasarja toimii parhaiten sen ilmestymisjärjestyksessä, jolloin lähdetään liikkeelle tunteiden tunnistamisesta. Kirjasarjan edetessä harjoitellaan tunnesäätelyä, stressin säätelyä ja rentoutumista, rauhoittumisen taitoja sekä pelkojen käsittelyä. Kirjojen tarinat ovat helppolukuisia ja ihastuttava kuvitus tukee tarinoita hienosti pitäen myös lasten mielenkiintoa yllä. Kirjoja suositellaan 4-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, mutta itse olen käyttänyt näitä työssäni myös hieman pienempien lasten kanssa soveltaen tehtäviä.

Kirjat toimivat valmiina työvälineenä kasvattajalle ja ovat antaneet tukea ja varmuutta käsitellä tunnetaitoja lasten kanssa. Kirjojen lisäksi tunnetaitosarjaan kuuluvat myös Fannin tunnetaitokortit, joita voi käyttää päiväkodin arjessa esimerkiksi tukemaan lapsia tunteiden nimeämisessä tai apuna erilaisten ristiriitatilanteiden selvittelyssä. Korteista löytyy myös lisää tunnetehtäviä.  

Tunneäly varhaiskasvatuksessa

Kirjailija: Mirja Köngäs, 2019

Kirjavinkki: Tunneäly varhaiskasvatuksessa

Mirja Köngäs avaa kirjassaan tunneälyä erityisesti lasten näkökulmasta ja painottaa aikuisen toiminnan merkitystä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehityksessä.

Tunnetaitojen perustaidot opitaan jo hyvin varhain. Nämä piirtyvät aivojen hermoverkkoihin toiston, tavoitteellisen toiminnan ja säännöllisen tunnekasvatuksen myötä. Myöhemmin jo opittuja tapoja reagoida on melko vaikea muuttaa, koska vanha ja toimimaton tapaa pitää ensin poisoppia ja vasta sitten voidaan oppia uusia tapoja. Reagointitapojen poisoppiminen on sitä haastavampaa, mitä isommasta lapsesta on kyse.

Juuri tästä syystä on erittäin tärkeää, että varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lapsen tunnetaitoja alusta alkaen turvallisesti ja tavoitteellisesti osana hänen arkeaan. Tämä tukee myös lapsen omaa hyvinvointia. Tunneopetukseen kuuluu sekä tavoitteelliset tunneopetushetket isommassa ryhmässä että päivittäiset tunnehetket, missä tunnekasvatusta käsitellään yksittäisten lasten kanssa tilannekohtaisesti.

Kukoistava kasvatus

Kirjailija: Pauliina Avola ja Viivi Pentikäinen, 2019

Kukoistava kasvatus on käsikirja positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmennuksen voimasta kasvatustyössä. Positiivinen psykologia on saanut alkunsa periaatteessa jo tuhansia vuosia sitten, kun antiikin filosofit pohtivat luonteen hyveitä ja onnellisuutta. Varsinaisesti positiivinen psykologia syntyi 1999, kun etsittiin uudenlaista näkökulmaa perinteiseen psykologiaan. Tavoitteena oli etsiä vastauksia siihen, mikä tekee ihmisen elämästä hyvää ja merkityksellistä.

Kirja on syvällinen ja perusteellinen hyvinvointiopetuksen käsikirja, joka tuo laajaa ymmärrystä hyvinvoinnin edistämiseen ja opettamiseen. Kirjan vahva tutkimuksellinen perusta nojaa positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisyyden teorioihin ja käytäntöön.

Kirja sisältää innostavia harjoitteita kaiken ikäisille lapsille ja nuorille. Kirja ei ole vain teoreettinen menetelmäopas, vaan syvällinen ja monipuolinen käsikirja, jonka tavoitteena on auttaa jokaista lasta ja nuorta kukoistamaan niin päiväkodissa, koulussa kuin elämässä.

Näe sydämellä

Kirjailija: Kirsi Saukkola ja Taina Laane, 2017

Näe sydämellä -kirja avaa arvostavaa yhteyttä ja myötätuntoista kohtaamista lapsen kanssa. ”Lapset vaistoavat hyvin nopeasti, onko aikuinen heistä hyväksyvästi kiinnostunut vai onko aikuisen tarve muuttaa heitä toiseksi. Lasten kyky toimia yhteistyössä lisääntyy, kun he voivat luottaa siihen, että aikuisen mielestä se, mitä he ovat, sanovat ja tekevät, on arvostettua ja tärkeää.”

Lasten levottomuus haastaa aikuiset ja lääkkeeksi tarjotaan usein kuria ja sääntöjä. Kirja haastaa tämän näkemyksen. Kirjan mukaan ratkaisu on yhteistyö, jossa lapsen tarpeet ja tunteet tulevat huomioiduiksi ja kuulluiksi. Lapset voivat olla levottomia monesta syystä, mutta vastaus tilanteen helpottamiseen löytyy aina siitä, että aikuinen pohtii olosuhteita ja omaa toimintaansa: miten voisin auttaa lapsia rauhoittumaan ja tekemään kanssani yhteistyötä. Lapsi tahtoo onnistua, jos hän vain osaa ja häntä autetaan siinä.

Kirja pohjautuu ratkaisukeskeiseen toimintatapaan sekä positiivisen psykologian sovelluksiin. Se sisältää lukuisia käytännön menetelmiä ja esimerkkejä myönteisen arjen tueksi. Kirjassa huomioidaan myös erityislasten kohtaamisen haasteet ja mahdollisuudet. Kirjoittajat Kirsi Saukkola ja Taina Laane ovat kokeneita ratkaisukeskeisen menetelmän kouluttajia, valmentajia ja työnohjaajia.

Näin tuet lapsen itsesäätelyä

Kirjoittajat: Nina Sajaniemi, Taina Sainio ja Riikka Pajulahti, 2020

Kirjavinkki: Näin tuet lapsen itsesäätelyä

”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa hyvinvointi kulkee käsi kädessä oppimisen kanssa. Aikuisen ymmärrys ja ohjaus on erityisen tärkeää varhaisvuosien aikana, jolloin lasten mahdollisuudet itsesäätelyyn ovat vielä melko vähäiset aivojen kypsymättömyyden takia. Lapset tarvitsevat kanssasäätelyä paljon enemmän kuin on osattu ymmärtää. Virheellinen käsitys pohjaa harhaanjohtavaan oletukseen lasten itseohjautuvuudesta ja aikuisen roolin tukahduttavasta vaikutuksesta lasten toimijuuteen. ”

Lapsilla on taipumus toimia hetken mielijohteesta välitöntä mielihyvää tavoitellen. Itsesäätely ei rakennu itsestään, vaan sitä on päästävä harjoittelemaan jo varhain.

Kirjassa kuvataan käytännönläheisesti, miten ihmisen aivoista ja kehosta rakentunut neurobiologinen koneisto toimii ja miksi sen tunteminen on tärkeää. Aivojen toiminnasta, oman ja toisten kehon merkkien tunnistamisesta, rauhoittumisesta ja mielen malttamisesta kerrotaan erittäin lapsilähtöisesti.

Kirjassa tuodaan esille tasapainoisen ravitsemuksen, liikkumisen, levon, unen ja kielellisesti rikkaan sosiaalisen ympäristön välttämättömyys hyvinvoinnille. Ilman näiden perusasioiden tasapainoa on miltei mahdotonta vahvistaa kaikessa elämässä tarvittavaa ja koko lapsuuden ajan kehittyvää itsesäätelyä. Kirjassa annetaan käytännön ohjeita hyvinvointia edistävän oppimisympäristön rakentamiseen ja itsesäätelyn vahvistamiseen päiväkotien toimintaympäristöissä.

Samankaltaisia postauksia